Eid ul Adha DIY Eid sheep treat

Eid ul Adha | Why Muslims celebrate the Feast of the Sacrifice + DIY Eid treat

(Nederlandse versie onderaan)

By Zahra | In this article I will mention the two holidays of the Islamic faith. I will elaborate especially on Eid ul Adha (the Feast of the Sacrifice) and share with you how you can make the cute DIY sheep Eid treat as pictured above.

Why do Muslims celebrate Eid ul Adha?
The Islamic religion has two holidays, Eid ul Fitr (the Feast of Breaking the Fast), which marks the end of the Islamic month of Ramadan, the 9th month of the Islamic lunar calendar. And Eid ul Adha (the Feast of the Sacrifice), which is celebrated about two months after Eid ul Fitr, in the second week of the month of Dhul Hijjah, the 12th month of the Islamic lunar calendar.

The Islamic religion in addition forms one of the three Abrahamic religions (the other two being Judaism and Christianity). It is a religion of true monotheism, a belief in One God who has no partners or associates. Muslims believe in Judaism and Christianity in their pure monotheistic form as they were sent down to the prophets (peace and blessings be upon all of them).

Muslims also believe that the Prophet Mohamed (peace be upon him) is the last prophet sent down to mankind and that the Islamic religion has come as a confirmation and completion of the previous messages of true monotheism, as Muslims believe that all prophets who ever walked the earth have always been sent with the message of believing in God and in His Oneness. Allah says in the Holy Quran:

“Indeed, it is We who sent down the Reminder and indeed, We will be its guardian.” – Qs. 15:09

This verse is a promise of the Almighty that the Holy Quran will remain unaltered.

Given this historical background information, it is no surprise that Eid ul Adha finds its origin in the Abrahamic time. The Prophet Abraham (peace be upon him) was commanded by God to sacrifice his son, Ishmael, and was instead presented with a sheep trough God’s Mercy when he showed himself willing to obey the Almighty even with such an immensely difficult task. He was given the sheep to offer in the Name of the Creator, and Muslims around the world commemorate this event yearly through the celebration of the Feast of the Sacrifice.

Also read: Why Muslims fast and what you need to know about fasting

DIY Eid treat and link to free sheep face printable
To make these cute popcorn sheep treats, you don’t need a lot. You need a number of small plastic bags, which you fill with popcorn, sweets and maybe even small gifts, after which you close the bags. You then draw the sheep faces on some thick paper, cut them out and stick them on the popcorn bags with double-sided adhesive tape for them to look like a sheep. You can find a free printable of the sheep faces on the blog MammieMammie.nl (scroll for English), where I published a similar article last year with this same DIY Eid treat idea.

Easy peasy!

Much love,
ZahraEid ul Adha | Waarom moslims het Offerfeest vieren + DIY Eid traktatie

Door Zahra | In dit artikel benoem ik de twee feestdagen die het islamitische geloof kent. Ik ga vooral in op Eid ul Adha (het Offerfeest) en deel ook met je hoe je deze schattige Eid schaaptraktaties kunt maken.

Waarom vieren moslims Eid ul Adha?
De islamitische religie kent twee feestdagen, Eid ul Fitr (ook wel bekend als het Suikerfeest), wat het einde van de islamitische maand Ramadan markeert, de 9de maand van de Islamitische maankalender. En Eid ul Adha (het Offerfeest), dat ongeveer twee maanden na Eid ul Fitr gevierd wordt, in de tweede week van de maand Dhul Hijjah, de 12e maand van de Islamitische maankalender.

De islamitische religie vormt bovendien één van de drie Abrahamse religies (de andere twee zijn het jodendom en het christendom). Het is een religie van ware monotheïsme, het geloof in één God die geen partners of metgezellen heeft. Moslims geloven in het Judaïsme en het Christendom in hun zuivere monotheïstische vorm zoals ze neergezonden zijn naar de profeten (vrede en zegeningen zij met hen allemaal).

Moslims geloven ook dat de Profeet Mohamed (vrede zij met hem) de laatste profeet is die naar de mensheid is gezonden en dat de islamitische religie is gekomen als een bevestiging en voltooiing van de voorgaande boodschappen van ware monotheïsme. Dit is omdat moslims geloven dat alle profeten die ooit op aarde hebben rondgelopen altijd gezonden zijn met de boodschap te geloven in God en in Zijn Eenheid. Allah zegt in de Heilige Koran:

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en Wij zullen er de Waker over zijn.” – Koran 15:09

Dit vers is een belofte van de Almachtige dat de Heilige Koran onveranderd zal blijven.

Vanwege deze historische achtergrond informatie, zal het geen verrassing zijn dat Eid ul Adha haar oorsprong vindt in de Abrahamse tijd. De Profeet Abraham (vrede zij met hem) werd door God bevolen om zijn zoon, Ismaël, op te offeren. Echter ontving hij in plaats daarvan, door Gods Genade, een schaap om op te offeren toen hij zich bereid toonde om de Almachtige ook te gehoorzamen met zo’n immens moeilijke taak. Hij kreeg het schaap om op offeren in de Naam van de Schepper, en moslims van over de hele wereld herdenken deze gebeurtenis jaarlijks door de viering van het Offerfeest.

Lees ook: Waarom moslims vasten en wat je moet weten over het vasten

DIY Eid traktatie en link naar gratis schapengezichtjes printable
Om deze schattige popcornschaaptraktaties te maken, heb je niet veel nodig. Je hebt kleine plastic zakjes nodig, die vul je met popcorn, snoep en misschien zelfs kleine cadeautjes, waarna je de zakjes kunt sluiten. Vervolgens teken je de schapen hoofden en gezichten op dik papier, knip je ze uit en plak je ze op de popcornzakjes met dubbelzijdig plakband zodat ze eruitzien als een schaap. Er is een gratis printable van de schapengezichtjes beschikbaar op de blog MammieMammie.nl, waar ik een vergelijkbaar artikel vorig jaar heb gepubliceerd met hetzelfde DIY Eid traktatie idee.

Super makkelijk!

Veel liefs,
Zahra

10 thoughts on “Eid ul Adha | Why Muslims celebrate the Feast of the Sacrifice + DIY Eid treat

 1. Allaahouma bariek mooi blog post! Djazaki Allaahou ghair. Goed geschreven en super leuke DIY xx

  1. Hi Sherry,
   Wat leuk dat je een reactie achterlaat, fijn dat je mijn blog kunt waarderen!
   Heb ook even jouw blog opgezocht, ziet er goed uit!
   Liefs,
   Zahra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *