Pink sky viewed through mosque

Ramadan | Why Muslims fast and what you need to know about fasting

(Nederlandse versie onderaan)

By Zahra and Halima
| The blessed fasting month of Ramadan is just around the corner. In this article we discuss what the month of Ramadan entails. We also discuss why fasting is good for our bodies, what happens to a fasting body and what a fasting body needs. In sum, you’ll read more about why Muslims fast and what you need to know about fasting!

What does the month of Ramadan entail?
Fasting in the month of Ramadan is one of the Five Pillars the Islamic faith is built on, the other four being: Profession of Faith (Shahada), which is the belief that there is no god but Allah, and that Muhammad (peace be upon him) is His messenger, Prayer (Salat), Alms (Zakat) and Pilgrimage (Hajj).

The month of Ramadan is the ninth month of the Islamic lunar calendar. In this month, all Muslims around the world who are fit to fast are required to fast from dawn till dusk. This means that they need to abstain from eating, drinking, and their physical desires during that time.

It is a time for Muslims to focus on purifying their soul, which also means that they need to be mindful of all their senses during the whole month so that they can carry this mindfulness with them throughout the rest of the year when this blessed month draws to an end. The month of Ramadan is also often called the month of the Qur’an as it is the month in which the Qur’an was first revealed to the Prophet Mohamed (peace be upon him).

Why is fasting during Ramadan good for our bodies?
Fasting during Ramadan is an effective way to help the body detox and revitalize itself if we follow a nutritious and healthy eating plan and lifestyle during the fasting period. This way, we help the body easily detoxify without putting any pressure to our liver, lungs, kidneys and pancreas. These are major organs that naturally detoxify the body.

What happens to a fasting body?
Fasting increases the process of elimination and release of toxins from the colon, kidneys, bladder, lungs and skin, and ultimately clears the body from any problems that are as a result of overeating and a poor and unhealthy lifestyle.

During the first couple of days of fasting, the blood sugar and blood pressure drop. This is due to the fact that when the body goes through a period of change, deprivation or hunger, there is an internal signal that goes out to alert the body organs to slow down until the body adjusts to the change. If we hydrate enough and eat the right food, the body will be able to realize to start cleansing and detoxifying.

Once the body gets accustomed to the state of less eating and drinking, the digestive system produces less enzymes that otherwise served to digest the food. The digestive system then focuses its energy on cleansing, healing and detoxifying the body and cells, and the internal organs are able to start the repair process.

Finally, the body will get well attuned to the process of fasting. The body’s energy levels might have increased and the fasting person will be able to focus better. This is because the body becomes more energized as it gets accustomed to the process. At this stage, the detoxifying organs are able to efficiently operate to eliminate toxins.

What does a fasting body need?
Since we only have a few hours to eat and drink, it is important to be mindful of what we put in our bodies during that time, choosing the right nutrients and avoiding nonnutritive options.

Things to do more while fasting
– Hydrate more: drink more water, eat fruits and vegetables high in water, such as melon, watermelon, cucumbers, etc.
– Eat more complex carbohydrates: these take longer for the body to digest–which is ideal when fasting–and can be found in whole grains like wheat, barley, oats, quinoa, brown rice, beans, fruits and vegetables
– Eat more vegetables: phytonutrients encourage better detoxification
– Have enough sleep (six to eight hours): this energizes the body but also helps prevent laziness during the day

Things to avoid while fasting
– Caffeine: this will dehydrate the body and easily make you feel thirsty and weak
– Processed foods: these are nonnutritive and might even end up being toxic, because the body doesn’t know how to process them the right way
– Fried and oily food: these are high in calories and are often fried in hydrogenated oils and trans fats, which can help cause obesity and are generally very bad for the heart
– Salty foods: salt absorbs water and too much salt will result in dehydration
– Oversleeping: this will make the body less productive and lazy

Also read: 3 simple steps to eating healthier

Apart from all the bodily benefits of fasting, the month of Ramadan–as mentioned before–is also meant to detoxify and purify our mind, spirit and soul, making it such a comprehensive undertaking, the benefits of which we have yet to fully unravel.

What does the month of Ramadan mean to you?

Much love,
Zahra & Halima

Photo credits: PexelsGuest blogger Halima Bashir is a US based Nutritionist and Health Educator, you can follow her journey on Instagram.Ramadan | Waarom moslims vasten en wat je moet weten over het vasten


Door Zahra en Halima | De gezegende vastenmaand Ramadan staat alweer om de hoek. In dit artikel bespreken we wat de maand Ramadan inhoudt. We bespreken ook waarom vasten goed is voor ons lichaam, wat er gebeurt met een vastend lichaam en wat een vastend lichaam nodig heeft. Samengevat zul je dus meer lezen over waarom moslims vasten en wat een vastend lichaam nodig heeft.

Wat houdt de maand Ramadan in?
Het vasten in de maand Ramadan behoort tot één van de Vijf Zuilen waarop het islamitische geloof is gebouwd, de andere vier Zuilen zijn: De geloofsbelijdenis (Shahada), dat is het geloof dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn boodschapper is, het gebed (Salat), het geven van rituele aalmoezen (Zakat) en de bedevaart naar Mekka (Hadj).

De maand Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In deze maand moeten alle moslims over de hele wereld, die ertoe instaat zijn, vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dit betekent dat ze zich moeten onthouden van eten, drinken (ja, óók water) en hun fysieke verlangens gedurende deze tijd.

Het is een tijd van bezinning voor moslims, waarbij zij zich dienen te focussen op het zuiveren van hun ziel zodat ze deze bewustwording met zich mee kunnen dragen ver nadat de gezegende maand tot een einde is gekomen. De maand Ramadan wordt ook wel de maand van de Koran genoemd, omdat het de maand is waarin de Koran voor het eerst werd geopenbaard aan de profeet Mohamed (vrede zij met hem).

Waarom is vasten tijdens de Ramadan goed voor ons lichaam?
Vasten tijdens de Ramadan is een effectieve manier om het lichaam te helpen ontgiften en om het te helpen revitaliseren wanneer wij tijdens de vastenperiode een voedzaam en gezond eetpatroon en levensstijl volgen. Op deze manier helpen we het lichaam om gemakkelijk te ontgiften zonder druk uit te oefenen op onze lever, longen, nieren en ons lymfesysteem. Dit zijn belangrijke organen die op een natuurlijke wijze het lichaam ontgiften.

Wat gebeurt er met een vastend lichaam?
Vasten verhoogt het proces van eliminatie en afgifte van toxines uit de dikke darm, nieren, blaas, longen en huid en ontdoet het lichaam uiteindelijk van alle problemen die het gevolg zijn van te veel eten en een slechte en ongezonde levensstijl.

Tijdens de eerste paar dagen van het vasten dalen de bloedsuikerspiegel en de bloeddruk. Dit is te wijten aan het feit dat wanneer het lichaam een ​​periode van verandering, ontbering of honger doormaakt, er een intern signaal uitgaat om de lichaamsorganen te laten vertragen totdat het lichaam zich aangepast heeft aan de verandering. Als we voldoende hydrateren en het juiste voedsel eten kan het lichaam zich realiseren dat het moet beginnen met het proces van reinigen en ontgiften.

Zodra het lichaam gewend is geraakt aan de staat van minder eten en drinken, produceert het spijsverteringsstelsel minder enzymen die anders dienden om het voedsel te verteren. Het spijsverteringsstelsel richt dan haar energie op het reinigen, helen en ontgiften van het lichaam en de cellen, en de interne organen kunnen het reparatieproces starten.

Uiteindelijk raakt het lichaam goed afgestemd op het proces van vasten. De energieniveaus van het lichaam kunnen zijn toegenomen en de vastende persoon zal zich beter kunnen concentreren, omdat het lichaam meer energie krijgt naarmate het aan het proces gewend raakt. In dit stadium kunnen de ontgiftingsorganen efficiënt te werk gaan om giftige stoffen te verwijderen.

Wat heeft een vastend lichaam nodig?
Aangezien we maar een paar uur hebben om te eten en drinken, is het belangrijk om ons bewust te zijn van wat we binnen die tijd in ons lichaam stoppen. Het is daarbij essentieel dat we de juiste voedingsstoffen kiezen en ongezonde opties vermijdend.

Dingen om meer te doen tijdens het vasten
– Hydrateer meer: ​​drink meer water, eet groenten en fruit met een hoog watergehalte, zoals meloen, watermeloen, komkommer, etc.
– Eet meer complexe koolhydraten: deze verteert het lichaam wat langzamer, wat ideaal is bij het vasten, en je kunt ze vinden in volkoren granen zoals tarwe, gerst, haver, quinoa, bruine rijst, bonen, fruit en groenten
– Eet meer groenten: fytonutriënten zorgen voor een betere ontgifting
– Slaap voldoende (zes tot acht uur): dit geeft het lichaam energie, maar helpt ook bij het voorkomen van luiheid overdag

Dingen om te vermijden tijdens het vasten
– Cafeïne: dit zal het lichaam uitdrogen en je gemakkelijk dorstig en zwak laten voelen
– Verwerkte voedsel: deze zijn niet voedzaam en kunnen zelfs giftig zijn, omdat het lichaam niet weet hoe het ze op de juiste manier kan verwerken
– Gebakken en olieachtig voedsel: deze bevatten veel calorieën en worden vaak gefrituurd in gehydrogeneerde oliën en transvetten, wat kan leiden tot obesitas en die bovendien over het algemeen heel slecht zijn voor het hart
– Zout voedsel: zout absorbeert water en te veel zout zal uitdroging veroorzaken
– Te veel slapen: dit maakt het lichaam minder productief en lui

Lees ook: 3 eenvoudige manieren om gezonder te eten

Afgezien van alle lichamelijke voordelen van het vasten is de maand Ramadan, zoals eerder vermeld, ook bedoeld om ons innerlijk en onze ziel te zuiveren en ontgiften. Dit maakt het vasten tot een enorm alomvattende onderneming, waarvan we de voordelen nog lang niet volledig hebben ontrafeld.

Wat betekent de maand Ramadan voor jou?

Veel liefs,
Zahra & HalimaGastblogger Halima Bashir is een in de Verenigde Staten gevestigde Voedingsdeskundige en Gezondheidsvoorlichter, je kunt haar volgen op Instagram.

10 thoughts on “Ramadan | Why Muslims fast and what you need to know about fasting

Leave a Reply

Your email address will not be published.